SERTİFİKALAR

Canlı Görüşme
Menü

  SERTİFİKALAR

  PROMAN’ın sahip olduğu belgeler;

  PROMAN kurumsal olarak ISO 9001, ISO18001, ISO14001 ve EMAS standartlarınca, sertifikalandırılmıştır. Bu standartların gerekliliklerinin tamamen bilincindedir. PROMAN, dünya çapında çok iyi bilinen bu sistem ve standartlara sahip olabilmek ve gerekliliklerini karşılayabilmek düşüncesiyle geliştirilmiştir.

  ISO9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO9000 standartları ailesi, kalite yönetim sistemleri ile ilgili olup, PROMAN’a kanuni ve düzenleyici gereksinimleri karşılarken, müşterilerimizin ve diğer hissedarlarının ihtiyaçlarının tam olarak karşıladığından emin olabilmek açısından yardımcı olur. Bu standart ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standartlar 

  Organizasyonu tarafından yayınlanmıştır ve kurumun her ülkedeki organları aracılığıyla erişilebilir. ISO 9000, kendi standart ailesinin dayandığı sekiz yönetim ilkesini de kapsayan, kalite yönetim sistemlerinin esaslarıyla ilgilidir.

  ISO 9001, standardın yerine getirmek zorunda olduğu gereksinimlerin karşılanması ile ilgilidir. Bu standart kurumsal performansın en önemli yönlerini düzenler ve şunları içerir;

  Yönetim sorumluluğu, yönetim taahhütleri, müşteri odaklılığı, kalite politikası, planlama, sorumluluklar, yetkilendirme ve iletişim, kaynak yönetimi, kaynakların sağlanması, insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı, ürün oluşturma ve ürün oluşturma planlaması, müşterilerle ilgili süreçler, tasarım ve geliştirme, satın alma, üretim ve hizmet sağlanması, ölçme ve izleme ekipmanlarının kontrolü, ölçme, analiz ve iyileştirme,  uyumsuz ürün kontrolü ve diğerleri…

   

  Uygulanan ISO sisteminin etkinliği bir dizi faktöre bağlıdır. Bunlar arasında en önemli olanları şunlardır;

  1. Kalitenin izlenmesi, kontrolü ve yükseltilmesi konusunda üst yönetimin kararlılığı. Bu arzu ve kararlılığı taşımadan ISO sistemini uygulamaya çalışan kurumlar, sadece duvarlarına bir sertifika asmak için en ucuz yolu tercih ederler ve denetimler sırasında problemli konuları görmezden gelirler.
    
  2. ISO sistemini, aktif iş uygulamalarınıza ne kadar iyi adapte edilebileceği. Birçok kurum, kendi geçerli iş uygulamalarından oluşan ve gerekli olduğunda ISO standartlarına uyumluluk açısından yeni süreçlerin tanımlandığı, kendi kalite kitaplarını oluşturmak yerine, kendi çalışma sistemlerini standart kalite kitabına uydurmaya çalışmaktadırlar.
    
  3. Uygulamaya çalıştığınız ISO sistemi, müşterilerinizin deneyimlerini geliştirmeye ne kadar odaklanmış olduğu. Kalitenin en geniş tanımı “müşterinin iyi kaliteden algıladığı her şey”dir. Bu tanım, firmanın hiçbir zaman başarısız bir ürün yapamayacağı manasına gelmez, zamanında yapılan teslimatlar veya müşteri hizmetlerinin diğer boyutlarında yaşanan bazı olumlu tecrübeler dolayısıyla, bazı müşterilerin sorunlu ürünlere karşı toleransları daha yüksek olabilir. Bir ISO sistemi, bütün yönleriyle müşteri deneyimlerini ve endüstri beklentilerini dikkate alıp, sürekli olarak bunların geliştirilmesi için çaba harcamalıdır. Bunun anlamı, bütün süreçlerde her üç tarafında ( müşteriler, tedarikçiler ve organizasyon ) sürekli olarak dikkate alınmasıdır. Sadece bu noktadan sonra müşteri deneyimlerinde sürekli bir ilerleme kaydedilebilir.
    
  4. ISO denetimcinizin, iyileştirilebilecek alanları ne kadar başarılı bir şekilde bulabildiği ve onlarla iletişim sağlayabildiği. Her ne kadar ISO denetçileri, denetim yaptıkları firmalara danışmanlık hizmeti vermeseler de, geliştirilebilecek alanlar hakkında bilgi verebilirler. Birçok denetçi standardın belli bölümüne uygunluk veya uygunsuzluğu açıklayan raporlar yazmayı tercih etseler de, bu işlem çoğu yönetici için yabancı bir dilde konuşmak gibidir. Denetçiler, üst yönetimin, iyileştirme girişimi eylemlerini kolaylaştırmak amacıyla anlaşılır bir dil ve terimler kullanarak, geliştirme alanlarını belirleyebilirler. Yöneticiler, iyileştirme konusunda neden uygun olmadıklarını ve bu uygunsuzluğun ticari etkilerini anlayamadıkları zaman, denetçiler tarafından sunulan raporları kolayca göz ardı edebilirler ve anlayabildikleri konular üzerine yoğunlaşırlar.

  ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM STANDARDI

  ISO14001, çevre yönetim sistemi için kriterleri belirler. Bu kriterler çevresel performans gerekliliklerini belirlemek yerine, şirket veya kurumların efektif bir çevresel yönetim sistemi kurabilmeleri için izleyecekleri yolu gösteren bir çerçeve hazırlar. Kaynak verimliliğini arttırmak, atık maddeleri azaltmak ve maliyetlerini azaltmak isteyen bütün kuruluşlar tarafından kullanılabilir. ISO14001, kurum yöneticileri ve çalışanlarına, aynı zamanda hissedarlarına da çevresel etkilerin ölçülebildiğini ve pozitif etkilerinin geliştirilebildiği güvencesini verecektir. ISO14001, diğer yönetim fonksiyonları ile birleştirilip, kurumlara çevresel ve ekonomik hedeflerine ulaşabilmek için yardımcı olabilir. ISO14001 standardının temel amacı, diğer ISO14000 standartlarında olduğu gibi, yürürlükteki mevzuata uyarken, kurumlara sürekli olarak, çevresel performanslarını arttırmada yardımcı olmaktır. 

   

  Kurumlar, amaçlarına ulaşmada kendilerine yardımcı olacak hedef ve performans ölçütlerini, ayrıca bunların sonraki izleme ve ölçme değerlerini (IIS 2010) belirlemekle yükümlüdürler. Bu standart, işletme içinde, bütün organizasyon seviyesinden, daha alt seviyelerde ürün ve servis seviyesine kadar (RMIT üniversitesi) değişik seviyelerde uygulanabilir. Çevre performansının, kesin amaç ve ölçümleri ile ilgilenmek yerine, bu standart kurumun bu amaçlara ulaşabilmek için ne yapması gerektiğine odaklanır. ISO 14001 genel yönetim standardı olarak bilinir ve kaynaklarını daha etkin yönetmek ve geliştirmek isteyen bütün kurumlar için uygundur.

  Bu kurumlar şu şekilde tanımlanabilir;

  • Tek ofisli kurumlardan, çok uluslu şirketlere kadar,
  • Yüksek riskli şirketlerden, düşük risk grubundaki servis firmalarına kadar,
  • Üretim yapan, süreç ve servis endüstrileri, yerel yönetimler dâhil,
  • Kamu ve özel sektörlere ait bütün endüstriyel sektörler,
  • Orijinal ekipman üreticileri ve onların tedarikçileri

  OHSAS ÜRETİM GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ, 18001 STANDARDI

  OHSAS 18001 mesleki sağlık ve güvenlik yönetimi standardıdır. Bu standart her türlü kuruma, mesleki sağlık ve güvenlik performansını gözle görünür bir şekilde ortaya koymak için vardır. Aynı zamanda dünyanın en yaygın ve bilinen iş sağlığı ve güvenliği standardıdır. 

  Bu standardı savunanlar, (OHSMS) mesleki sağlık ve güvenlik sisteminin,  kurumlara yardımcı bir çerçeve sunarak, sürekli olarak sağlık ve güvenlik risklerini kontrol edip belirleyerek, potansiyel kazaları azaltarak, yasal uygunluk çalışmalarına yardımcı olarak ve genel performansı arttırarak, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olabilmelerine imkân sağladığını iddia ederler.  OHSAS 18000 (üretim güvenliği yönetimi) standartları, etkili bir OHSMS (mesleki sağlık ve güvenlik standardı) bileşenleri ve diğer yönetimsel gereksinimlerle birleşip, kurumlara daha iyi bir mesleki sağlık ve güvenlik performansı ve ekonomik hedeflere ulaşmanızı sağlar. Üretim güvenliği yönetimi (OHSAS) kuruma, politika ve amaçlarını geliştirip uygulaması için, yasal gereklilikler ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate alarak mesleki sağlık ve güvenlik yönetimi (OHS) gerekliliklerini tanımlar. Bu standart her tür ve ölçekteki firmalara uygulanabilir ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal koşulları barındırmaktadır. BS OHSAS 18002 OHS yönetim sisteminin kurulması, uygulanması veya geliştirilmesi için genel yardım sağlar, ayrıca BS OHSAS 18001’in nasıl başarıyla uygulanabileceğini gösterir. OHSAS 18001, mevcut ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri ile uyumlu olabilir.

   

  Daha eski tarihlerde,  birçok kurumun, öncelikle (ISO 9001) kalite yönetim sistemini uygulamaya başladığını, hemen arkasından ISO14001 çevre yönetim gereksinimleri standardını eklediğini görüyoruz, sonra da kurumların, kendi içlerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini analiz edip, ISO 14001 standardını eklemeye çalışıyorlar. Sonra da sağlık ve güvenlik risklerini inceleyip ISO 18001 standardını ekliyorlardı. Daha yakın tarihlerdeki uygulamaları incelediğimizde ise birçok kuruluşun, her üç standardı aynı anda uygulamaya çalıştığını, bu sayede hem maliyetleri hem de iş kesintilerini minimize etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu standartlar BSI PAS99 standardını kullanarak entegre edilebilir.

  PROMAN’IN İŞLETMENİZE KATTIĞI DEĞERLER

  Stokların Azalması

  Eskiden atölye tarzı üretim metodu vardı, Üret > Stoğa veya Vitrine koy > Sat şeklinde çalışıyorduk ama stoklama ve hammadde maliyetleri artınca, bu metodla rekabet edemez hale geldik.

  Artık  Siparişi al > Hemen Üret > Müşteriye Gönder eklinde çalışıp, stoklama işlemlerini minimuma indirmeye çalışıyoruz.

   

  Personel Azalması

  Eldeki personel uzmanlık alanlarına ve boşluk durumlarına göre çalıştırıldığı için personel işgücü optimize edilecek, bu sayede uygunsuz ve fazla personel çalıştırılması önlenecektir. 

   

  Verimliliğin Artması

  Bütün üretim faktörleri ( hammadde, işgücü, depolama, …… ) optimum seviyede kullanıldığı için  kurumunuzun toplam verimi artacaktır.

   

  Satınalma Giderlerinin Azalması

  Üretimde kullanılacak bütün ihtiyaçlar, planlanabildiği için satınalma işlerimiz aceleye gelmeyecek. En doğru tedarikçiden en uygun fiyatla satınalma işlemlerimizi yapabileceğiz.

   

  Sistem Bakım ve Onarım Giderlerinin Azalması

  Üretimdeki bütün makine ve teçhizatın kullanım süreleri takip edilebildiği için bakım zamanları önceden belirlenip planlanabilecek. Bu sayede periyodik bakımları zamanında ve düzgün yapılan makinalar bozulmadan daha uzun süre çalışacaklar. Ayrıca makine arızasından dolayı oluşan tamir masrafları ve zaman kayıpları ortadan kalkacak.

   

  Kalite Artışı

  Doğru malzeme kullanımı ve sağlam makine parkurunda uzman personel tarafından üretilen ürünler daha kaliteli olacaktır.

   

  Dökümanı indir

   

  Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

  Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

   

  DENETİM ve DANIŞMANLIK

  Bir projeye başladığımızda, ilk olarak PROMAN mühendisleri üretim sahanızı ziyaret ederek, PROMAN’dan bekleyebileceklerinizi net olarak açıklamaya ve isteklerinizi değerlendirmeye çalışırlar. Bir sonraki adımda ise, müşterimizin ihtiyaçlarına göre programın uyarlanması için prototip çalışması yapılır.

  Bu aşamada; müşterinin üretimdeki verimliliği, izlenebilirlik ve kalite gereksinimleri kontrol edilerek, üretim bandınız veya atölyenizin otomasyonu için en uygun IT çözümleri belirlenir ve bu sayede PROMAN’ın en etkin uyarlaması için ortam hazırlanmış olur. Sonraki adımlar ise, üretim prosedürlerinin değerlendirilmesi, sistemin denetlenmesi (auditing), mevcut üretim şartlarının üretim standartlarıyla karşılaştırılarak kontrol edilmesi, uygun çözüm önerilerinin tavsiye edilmesi, çalışma sonuç raporunun oluşturulup, proje portföyünün tamamlanması şeklindedir. Mühendislerimiz son olarak özel amaçlı üretim prosedürleri için düzenleyici ve kısıtlayıcı çözüm önerileri sunarak, bunların PROMAN üzerinde uygulanması için tavsiyelerde bulunurlar.

  DANIŞMANLIK & KURULUM

  Günümüzde rekabet, yerel bazdan ulusal ve uluslararası seviyelere tırmanmıştır. Bu koşullar altında rekabet gücünü korumak ve geliştirmek isteyen işletmelerin vizyon ve stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.Değişimlere hızlı ve ekonomik tepki verebilmek için işletmenin tüm fonksiyon, süreç ve kaynaklarının entegre bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

   

  Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

  Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

   

  Personel Eğitim Programları

  PROMAN kullanıcı ekranlarının, kullanımı kolaydır ve çok hızlı bir şekilde öğrenilebilir. Çalışanlarınız karmaşık yazılımları öğrenmek için saatlerini bilgisayar başında harcamak zorunda kalmazlar. PROMAN’ın sürükle be bırak şeklinde çalışan bir planlama ekranı bulunmaktadır, ayrıca çok net ekran görüntüleri, kurulum sayfaları ve araçlara ait bilgilerde kullanımı kolaylaştırmaktadır. Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan, işletim sisteminiz ne olursa olsun, her şeye tek bir ekrandan ulaşabilirsiniz. Üretim personeli, gerektiği anda ve makinalarının başında iken işlerine ait bütün veri dosyalarına ulaşabilirler.

  PROMAN yüzde-yüz online ve gerçek zamanlı olarak çalışması sayesinde, kağıda basılı belgelere olan ihtiyacınızı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca üretimi kolaylaştıran yapısı sayesinde operasyonlarınızı dağınıklığa sebep olmadan, yalın ve sade bir şekilde yürütebilmenize imkân sağlar. PROMAN’ın güçlü ve kullanımı kolay yapısı, iş emirlerinin, üretim tahminlerinin, sıcak satış ekibinin oluşturulması ve diğerleri için yenilikçi araçlar barındırmaktadır.

  PROMAN eğitimlerini geniş bir yelpazede sunabilmektedir. Bu eğitimler komple bir proje çerçevesinden, tek bir fonksiyonu kapsayan dar amaçlı eğitimlere kadar olabilir.

  • Özel uygulamalara ait eğitimler
  • Teknik eğitim: bütün markalar için otomotive ve nümerik kontrol programlaması, robotlar, yazılım çalışma grupları, SCADA ve DCS sistemleri, veri tabanları, yapay görüş sistemleri
  •   Adresleme yöntemleri, tasarım, modelleme ve test konularında, genel eğitimler.

   

  PROMAN’ın ilk hedefi BEKLENTİLERİNİZİ TEMİZ VE NET BİR ŞEKİLDE BELİRLEYİP, ANLAYABİLMEKTİR. Ön eğitim safhasında, PROMAN eğitmenleri, size en uygun olan çözümü sunabilmek için elinizdeki geçerli doneler ile hedefleriniz arasındaki farklılıkları analiz edecekler ve buna göre gereklilikleri ortaya çıkaracaklardır.

  Eğitim merkezimiz, dört aşamalı bir yapıyı benimsemiştir:

  • Değerlendirme ve hazırlık
  • Eğitim
  • Değerlendirme
  • İzleme ve takip desteği

   

  Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

  Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

   

  Online Sistem Bakımı

  PROMAN yeni ticari stratejilerin en ilerici fikirlerini yakalayabilmek için düzenli olarak güncelleştirilmektedir. PROMAN müşterisi olduğunuzda sadece bir paket programı almazsınız, aynı zamanda yeni nesil iş yönetim sistemleri ile ortaya çıkan yenilikçi fikirler ve diğer yenilikleri de kullanabilme imkânına sahip olursunuz. PROMAN sürekli olarak sistemini yenilediği için, müşterilerimiz herhangi bir ek maliyet olmadan bunun faydalarını görmektedirler.

  Bu düzenlemelere ek olarak PROMAN destek ekibi, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda bakım anlaşmaları yaparak; ek güvence, koruma veya bilgi desteğini taahhüt eder. Bu anlaşmalar; periyodik koruyucu bakımlar, destek hattı üzerinden arama ve destek alma şeklinde olabilir. Bu anlaşmalara dair bütün bilgileri özel olarak bu amaçla geliştirdiğimiz (HELPDESK) YARDIM-MASASI yazılımı üzerinden yönetilmekte ve sorgulanabilmektedir.

  PROMAN müşterilerine bir hizmet taahhüdü ile aşağıdaki bakım anlaşmalarını sunar. Bunlara SLA (Service Level Agreement) Servis Düzeyine Göre anlaşma tipleri denir.

  • BMP (Basic Maintenance Program) Temel Bakım Programı

  Bilişim sisteminizdeki sunucuların ve strateji iş istasyonlarının izlenmesi ve yönetilmesi hizmetlerini kapsar.

  • AMP (Adaptive Maintenance Program) Uyarlanabilir Bakım Programı

  PROMAN yazılımının uyarlanabilmesi, geliştirilebilmesi ve iyileştirilebilmesi için gerekli bakım hizmetlerini kapsar

  • PMP (Personalized Maintenance Program) Kişiselleştirilmiş Bakım Programı

  PROMAN veya diğer sağlayıcılar tarafından yönetilen kullanıcı uygulamalarının da dâhil olduğu firmaya veya kişiye özel olarak belirlenmiş hizmetler bütünüdür.

  PROMAN aynı zamanda şu bakım programlarını da seçenek olarak sunmaktadır;

  • Bakım işlemlerinin denetlenmesi ve raporlanması
  • Koruyucu bakım hizmetleri
  • Adaptif bakım hizmetleri
  • Fonksiyonel bakım hizmetleri
  • Gelişimsel bakım hizmetleri
  • Uygulamalı bakım hizmetleri
  • Operasyonel bakım hizmetleri

   

  PROMAN Online Sistem Bakımı

  Hızlı, güvenilir ve profesyonel PROMAN desteği.

  Eğer Proman’la ilgili bir sorunuz varsa veya çalışması gereken bir şey yolunda gitmiyorsa, profesyonel destek ekibimizin güvenilir ellerindesiniz. Sorununuzun çözümü ile ilgili işlemlere çok kısa bir sürede başlayacağımızı garanti ediyoruz. Direkt olarak bir PROMAN uzmanından destek alabileceksiniz. Güvenebileceğiniz bir uzman bilgisini size vermeyi amaçlıyoruz. Hataları kabul ve analiz etmenin yanında, birçok soruna sizinle bir uyum içinde çalışırken de çözüm üretiyoruz. Gerektiği durumlarda ilave programlama düzenlemeleri ile çözüm uyarlamaları üretebiliriz. Eğer PROMAN ile ilgili olarak standart bir sorun ile karşı karşıya iseniz, tamamen güvenilir bir iletişim sayesinde sorununuz direkt olarak çözülecektir. Ayrıca sizlere sürekli olarak PROMAN’ın kullanımı hakkında bilgi ve yardım sunmaktan ayrıca uygulama eğitim kursları düzenlemekten ve standart kullanım dokümanlarını sizlere ulaştırmaktan dolayı mutluyuz.

  Müşterilerimiz olarak sizler, isteklerinizi yazabileceğiniz her yerden 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren web sitemize ulaşabilirsiniz. Bu sistemi kullandığınızda, arka planda bir iş akışı oluşturulacak ve isteğinizden sorumlu bir çalışanımız bilgilendirilip, otomatik olarak harekete geçmesi sağlanacaktır. Bu olay yardım prosedürümüzün ilk adımını oluşturacaktır. Biz hemen çalışmalarımıza başlayıp, PROMAN veya diğer sistemler aracılığı ile sizinle iletişim kuracağız. Eğer sorununuzun durumu hakkında bir değişiklik olursa, bu değişikliklerden otomatik olarak üretilen ve size gönderilen bir mail aracılığı ile haberdar olacaksınız. Bu şekilde olayları size bildiriyor olacağız. Ama merak etmeyin, çoğu durumda karşılıklı bir telefon görüşmesinin en etkili iletişim yöntemi olduğuna bizlerde katılıyoruz. İyi tanımlanmış iş-akışları ve net sorumluluklar sayesinde, hızlı geri-dönüş zamanlarımızdan, yüksek ulaşılabilirlik seviyesi ve sorunlarınızın güvenilir olarak ele alınacağından emin olabilirsiniz.

  Soru ve düşüncelerinizi her zaman web sitemizdeki on-line formumuz aracılığıyla, info@proman.lt mail adresine e-posta yoluyla, Skype veya +37069825157 numaralı GSM hattımızı direkt olarak arayarak bize ulaştırabilirsiniz.

  Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

  Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.